Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Krawcewicz Aleksander

Źródło: Informacja własna / 2010-01-07, 13:20

Urodzony: 13.09.1958

Białoruski, historyk, wykładowca, pisarz

Stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk historycznych otrzymał za pracę pt.: Wielkie Księstwo Litewskie w drugiej połowie XIII – początku XIV w.: geneza państwa wobec źródeł pisanych oraz archeologicznych.

Jako doktorat obronił pracę: Miasta i zamki Białoruskiego Poniemonia XIV – XVIIw.: rozplanowanie, warstwa kulturalna

Temat pracy magisterskiej: Grodzieńska szkoła architektoniczna z XII w.

Pracuje bądź pracował: Wyższa Szkoła Administarcji Publicznej im. S.Staszica w Białymstoku, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Filia w Rzeszowie, Uniwersytet Grodzieński im. Janki Kupały w Grodnie, Białoruski Instytut Konserwacji i Projektowania w Mińsku, Instytut Historii Akademii Nauk Białorusi w Mińsku

 

Opublikował książki:

Rycary i dojlidy Garodni, Wrocław 2009 – 105 s. ill; Mindaug-Mindauh.

Paczatak gaspadarstwa, Minsk, Mastackaja litaratura, 2005 – 163 s. ill.;  

Powstanie Wielkiego Księstwa Litewskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2003. – 191s. (polskie wydanie uzupełnione);

Stvarennie Vialikaga Kniastva Litouskaga, Rozprawy i monografie Wydziału Ekonomicznego UMCS Filia w Rzeszowie, n. 17, Rzeszów 2000. – 238s.; (wydanie drugie uzupełnione);  

Stvarennie Vialikaga Kniastva Litouskaga, Mińsk, Bielaruskaja navuka, 1998.–208 s.; Wialiki kniaz Vitaut, Minsk, 1998;

Materialnaja kultura Mira i Mirskaga zamka, Minsk, 1994 (wspólnie z N.Zdanowicz i O.Trusowem);

Grodzenski zamak, Minsk, 1994;  

Teutonski orden ad Erusalima da Grunwalda, Minsk 1993; Stary Mir, Minsk 1993 (wspólnie z G.Jakszuk);

Garady i zamki Belaruskaga Paniamonnia, Minsk 1991.

 Nagroda Białoruskiego Towarzystwa Historycznego za najlepszą książkę naukową Białorusi w latach 1998 - 2000

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)