Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Łatyszonek Oleg

Źródło: Informacja własna / 2010-01-07, 12:17

ur. 27 maja 1957 w Elblągu - białoruski historyk i działacz społeczny w Polsce.

W 1980 ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Doktorat 1986. Habilitacja w 2007 pracą „od Rusinów Białych do Białorusinów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, pracuje w katedrze Stosunków Międzynarodowych Instytutu Historii.

Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel historii, asystent w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, asystent w Instytucie Badań Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, asystent Muzeum Wojska w Białymstoku, dziennikarz tygodnika Niwa. Od 1997 pracuje w Katedrze Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Od 1981 działacz NSZZ „Solidarność” Region Białystok. W 1982 aresztowany za działalność polityczną w podziemnych strukturach „Solidarności”. W drugiej połowie lat 80. - przewodniczący komisji naukowej podziemnego wówczas Białoruskiego Zrzeszenia Studentów. Aktywny współorganizator życia politycznego białoruskiej mniejszości narodowej w Polsce. 1992 - 1994 przewodniczący Rady Głównej Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego. Od 1996 roku jest przewodniczącym Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Od 1995 - członek zarządu Związku Białoruskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność na rzecz przemian demokratycznych, działalność społeczną i zawodową.

Autor książki "Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923" oraz ponad 200 artykułów naukowych i publicystycznych. Tłumacz literatury białoruskiej na język polski. Członek Kolegium Redakcyjnego Białoruskich Zeszytów Historycznych. Współpracownik Polskiego Słownika Biograficznego.

Wybór opublikowanych prac naukowych:

 • Białoruskie formacje wojskowe 1917-1923, Białystok 1995
 • Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok 2002, wraz z Eugeniuszem Mironowiczem
 • Radziwiłłowa z Zawiszów 1. v. Krasińska Maria Magdalena, Polski Słownik Biograficzny, T. XXX, wraz z Andrzejem A. Ziębą
 • Polonia na tle innych grup etnicznych w Kanadzie, sprawozd., Kwartalnik Historyczny, R. XCIV, Nr 4, 1987
 • Problematyka społeczno-demograficzna ziem białoruskich od połowy XIX w. do 1939 r. w świetle literatury z lat 60. – 80., Studia Historyczne, R. 31, 1988, z. 4
 • Generał Bułak-Bałachowicz – od armii carskiej do armii narodowej, Dyskusja, Nr 2-3 (23)
 • Spod czerwonej gwiazdy pod biały krzyż, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, Z. 6, 1992
 • Dwa plakaty z lat 1917-1919 w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, Z. 6, 1992
 • Białoruski ośrodek narodowy w Grodnie wobec niepodległego państwa polskiego, Białostocczyzna, Nr 1, 1994
 • Mundury i odznaki białoruskich formacji wojskowych 1918-1923, Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku, Z. 8, 1994
 • Białoruskie Oświecenie, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 2, 1994
 • Mikołaj Demidow (1918-1967), Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 1(3), 1995
 • Działalność białoruskich wojskowych na terytorium Ukrainy w latach 1919-1920, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 1(5), 1996
 • Pierwsze wzmianki o „Białej Rusi” i „Białych Rusinach”, Białoruskie Zeszyty Historyczne, Z. 21, 2004

Publikacje książkowe w języku białoruskim:

 • Żałniery BNR, Wilno – Białystok 2009
 • Nacjanalnaść Bielarus, Wilno – Białystok 2009
 • Historia Bielarusi z sieredziny XVIII ST. Da paczatku XX ST., Wilno – Białystok 2009

Współautor filmu dokumentalnego: „Białoruś droga do niepodległości”.

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)