Bialorus.pl na Facebook
Twórcy kultury :: artykuł

Mironowicz Eugeniusz

Źródło: Informacja własna / 2010-01-07, 12:14

Eugeniusz Mironowicz

ur. 2 września w Aleksiczach (województwo podlaskie)

białoruski historyk i działacz społeczny.

W latach 1976-1980 studiował historię na Wydziale Humanistycznym Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 1990 r. obronił pracę doktorską na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na temat Białoruska mniejszość narodowa w Polsce Ludowej w latach 1944-1949. W latach 1992-1997 pracował w redakcji tygodnika „Niwa” na stanowisku redaktora naczelnego. Od 1995 r. jest redaktorem pisma naukowego „Białoruskich Zeszytów Historycznych”, które specjalizuje się w publikacji opracowań i materiałów na temat historii Białorusi i stosunków polsko-białoruskich.

W latach 1992-1997 uczestniczył w realizacji programu badawczego prowadzonego w Instytucie Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk pod tytułem „Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresie przełomów politycznych 1944-1989”. Wyniki tych badań zostały opublikowane w książce wydanej przez ISP PAN w 1998 r. pod reakcją Piotra Madajczyka.

Od 1997 jest pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku. W 2000 r. obronił rozprawę habilitacyjną Polityka narodowościowa PRL. W 2002 roku został kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez Komitet Badań Naukowych z udziałem uczonych z Lublina i Grodna Badania na temat Zmiany struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku.             

W 2008 r. Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu wystąpił do Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych o nadanie Eugeniuszowi Mironowiczowi tytułu profesorskiego. Nominację wręczył Prezydent RP Lech Kaczyński 11 lutego 2009 r.

Najważniejsze publikacje:

Książki:

1. Białorusini w Polsce 1944-1949, Warszawa 1993.

2. Mniejszości narodowe w Polsce. Państwo i społeczeństwo polskie a mniejszości narodowe w okresach przełomów politycznych (1944-1989), (współautor), red. P. Madajczyk, Warszawa 1998

3. Historia państw XX wieku. Białoruś, Warszawa 1999.

4. Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000.

5. Historia Białorusi. Podręcznik dla liceów ogólnokształcących, Białystok 2002.

6. Historia Białorusi od połowy XVIII do XX w., (współautor) Białystok 2002.

7. Najnouszaja historia Biełarusi, Sankt-Petersburg 2003.

8. Zmiana struktury narodowościowej na pograniczu polsko-białoruskim w XX wieku (współautor), Białystok 2005.

9. Słownik biograficzny Europy Środkowo-Wschodniej (współautor), wyd. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2005.

10. Historia państw XX wieku. Białoruś, wyd. II, zmienione i poszerzone, Warszawa 2007.

11. Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego, Białystok 2007.

Autor 98 artykułów naukowych.

Wróć do :: Twórcy kultury :: Strona główna

Komentarze

Wymagane pola formularza zostały oznaczone *.
E-mail użytkownika nie jest ujawniany — służy on wyłącznie do skontaktowania się z autorem w przypadku, gdy przesłany przez niego komentarz wzbudza wątpliwości moderatora.
Komentarze są publikowane po zaakceptowaniu przez moderatora.
Komentarze nie na temat — jest on zadany przez powyższy artykuł — są usuwane.

Imię/ nick *
E-mail *
Tytuł
Komentarz *
 
Twórcy kultury :: najnowsze artykuły

Adamowicz Sławomir

Urodził się 8 marca 1962 roku na stacji Unieżma (obwód archangielski) w Rosji. Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego. Pracował jako (...)

Aniempandystau Michał

  Urodził się w Mińsku, w 1964r. Ukończył Mińską Uczelnię Artystyczną. Mieszka w Mińsku, pracuje jako dekorator, menadżer. Poeta. Podstawowymi dziedzinami jego pracy artystycznej (...)

Paźniak Zianon

Urodził się 24 kwietnia 1944 roku w Subotnikach (obwód grodzieński). Ukończył Białoruski Instytut Teatralno- Artystyczny. Teatroznawca, kulturoznawca, poeta, doktor historii (...)

Baradulin Ryhor

Urodzony 24 lutego 1935 roku w Grodku (Obwód Witebski). Ukończył białoruski Uniwersytet Państwowy w 1959 roku. Pracował w periodykach, wydawnictwach „Biełaruś”, (...)

Paszkiewicz Aleś

Urodził się 11 września 1972 roku na Sluczczynie. Ukończył filologiczny wydział Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu oraz studia doktorskie. Poeta, prozaik, literaturoznawca, publicysta. (...)