Bialorus.pl na Facebook
Publikacje :: artykuł

Statut CEOP-B

2017-02-22, 12:39

STATUT STOWARZYSZENIA

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§1

Stowarzyszenie o nazwie Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska – Białoruś zwane dalej ,,Stowarzyszeniem", jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i koordynowanie inicjatyw i działań sprzyjających współpracy demokratycznych organizacji w Polsce i Republice Białoruś, propagowanie działań na rzecz poszanowania praw obywatelskich i budowy społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie wiedzy o instytucjach demokratycznych oraz znaczeniu organizacji pozarządowych w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe os6b fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 

§2

Siedzibą Stowarzyszenia jest Białystok.

 

§3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

 

§4

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

 

§5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

§7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

a)     współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

b)    współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w procesie budowy instytucji demokratycznych,

c)     działanie na rzecz współpracy ruchów społecznych i instytucji pozarządowych w Polsce i Białorusi,

d)    umacnianie demokratycznych instytucji w Republice Białoruś i Rzeczypospolitej Polskiej,

e)     zbieranie, opracowywanie i rozpowszechnianie informacji na temat przestrzegania praw człowieka w Republice Białoruś,

f)      koordynację poczynań instytucji pozarządowych mających na celu wspieranie inicjatyw na rzecz przemian demokratycznych w Republice Białoruś,

g)     przekazywanie wiedzy i doświadczeń dotyczących wolności słowa i niezależnych mediów,

h)    działania w dziedzinie kultury: wydawanie publikacji książkowych, internetowych, elektronicznych (bazy danych, bazy CD, audio-książki, wydawnictwa muzyczne), organizację imprez artystycznych i kulturalnych, organizację akcji promujących działania i wartości kulturalne.

i)       inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

§ 7 a)

 

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego obejmującą:

a) działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowaną,

b) pozostałą działalność rozrywkowa gdzie indziej nie sklasyfikowaną,

c) organizację szkoleń,

d) wydawanie książek,

przy czym działalność ta dotyczy realizowania celów statutowych z paragrafu 7.

 

§8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 

§9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw.

 

§10

Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który w przeszłości nie uczestniczył w działaniach przeciwko opozycji demokratycznej oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

 

§11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

 

§12

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

a)     swoją postawa i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia

b)    dbać o jego dobre imię,

c)     popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

d)    przestrzegać postanowień statutu i powszechnie obowiązującego prawa,

e)     regularnie opłacać składki.

 1. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a)     przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b)    wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

c)     korzystać z lokali Stowarzyszenia

d)    korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

 

§13

 1.   1.   Osoby fizyczne  prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2.   2.   W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie.
 3.   3.   Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalą z Zarządem Stowarzyszenia.
 4.   4.   Członkowie wspierający będą korzystać z praw przysługujących członkom wymienionych w §12 ust. 2 lit. b-d.

 

§14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

 1. rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu;
 2. wykluczenie przez Zarząd:

a)     za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

b)    nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

c)     zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez sześć miesięcy,

d)    na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych literą a, b niniejszego paragrafu,

e)     utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,

 1. śmierć członka.

 

§15

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

 

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

 

§16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

 

§17

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 4 lata.

 

§18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§19

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co  najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia lub Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 2. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć, co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia, oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

b)    uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

c)     udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi

d)    wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

e)     wybór na wniosek Zarządu Rady Programowej oraz określenie jej uprawnień i liczby członków,

f)      podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

g)     rozpatrywanie odwołań od Uchwal Zarządu wniesionych przez czlonków Stowarzyszenia,

h)    rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów członków.
 2. Odwołanie Prezesa, członków Zarządu oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

 

§20

 1. Zarząd składa się z 3 do 7 członk6w wybranych przez Walne Zgromadzenie na 4-letnią kadencje.
 2. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa i 1 do 5 członków Zarządu.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 4-Ietnią kadencję.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 5. Do kompetencji Zarządu należy:

a)     przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

b)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)     uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

d)    kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

e)     podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

f)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

g)     ustalanie wysokości składek członkowskich,

h)    zgłaszanie kandydatów na członków Rady Programowej.

 

§21

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i 2 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)     kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

b)    składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,

c)     występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

 

 

§22

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

§23

 1. Organem doradczym Zarządu jest Rada Programowa powołana na wniosek Zarządu przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zasady funkcjonowania Rady Programowej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§24

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności ofiarności publicznej, ze sponsoringu oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub członek Zarządu bądź dwóch członków Zarządu łącznie.
 4. Wszelkie środki finansowe oraz cały majątek Stowarzyszenia z chwilą jego rozwiązania przekazane zostaną organizacjom pozarządowym, fundacjom lub stowarzyszeniom realizującym te same cele, co wymienione w § 7 Statutu Stowarzyszenia.

 

§25

Zmiana statutu Stowarzyszenia podejmowana jest w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zwykłą większością głosów.

 

§26

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji, jednak wszelkie środki finansowe oraz cały majątek Stowarzyszenia z chwilą jego rozwiązania przekazane zostaną organizacjom pozarządowym, fundacjom lub stowarzyszeniom realizującym te same cele, co wymienione w § 7 Statutu Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.

Wróć do :: Publikacje :: Strona główna

Publikacje :: najnowsze artykuły

Uładzimir Niaklajeu - „Automat z wodą gazowaną z syropem lub bez”

Niezwykle trafiona mieszanka śmiechu i goryczy po białorusku W zasadzie należy to raczej do rzadkości, kiedy poeta, zaczynający pisać prozę okazuje się być również utalentowanym (...)

Alaksandr Kraucewicz - „Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego”

Wydawnictwo „Biblioteka Grodzieńska” wzbogaciła rynek czytelniczy kolejną książką, wydając pracę znanego grodzieńskiego historyka Alesia Kraucewicza pt. „Historia (...)

Prezentacja książek Uładzimira Chilmanowicza

Grodzieński publicysta i krajoznawca Uładzimir Chilmanowicz zaprezentował w swoim rodzinnym mieście dwie nowe książki. Kilkadziesiąt osób, które w niedzielę przyszły na (...)